Wieloetapowy proces

Wieloetapowy proces prowadzący do powstania przekaźników wtórnych i stymulacji przemian biochemicznych w komórce nazywa się transdukcją sygnału. W kolejnych etapach transdukcji pierwotny sygnał zostaje wielokrotnie wzmocniony. Ważną rolę w tym procesie odgrywają białka G. Nazwa ich pochodzi od zdolności wiązania kwasu guanozynotrifosforowego (GTP). Białka G występują także poza układem nerwowym i pośredniczą w działaniu hormonów na komórki różnych narządów. Cząsteczka białka G składa się z trzech podjednostek: a, p i y. Do podjednostki a jest dołączona cząsteczka kwasu guanozynodifosforowego (GDP). W takiej formie białko G, związane z receptorem, jest nieczynne. Gdy przekaźnik pierwotny uwolniony w synapsie przyłączy się do receptora metabotropowego i spowoduje zmianę struktury jego białka, białko G ulega następującym modyfikacjom: 1) wskutek zmiany konformacyjnej białka podjednostka a traci zdolność wiązania kwasu guanozynodifosforowego (GDP); jego miejsce zajmuje kwas guanozynotrifosforowy (GTP), występujący w większym stężeniu w cytoplazmie; 2) cząsteczka białka G odłącza się od receptora i rozdziela się na podjednostkę a oraz na zespół podjednostek p/y; 3) rozdzielone podjednostki a i p/y poruszają się w obrębie błony komórkowej i oddziałują na występujące w błonie białka, zmieniając ich właściwości funkcjonalne. Wyróżnia się wiele rodzajów białek G, o własnościach pobudzających i hamujących i o różnym mechanizmie działania.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to website, click here and treatment