Większość komórek organizmu

W większości komórek organizmu można wyodrębnić dwie wyróżniające się części – jądro i cytoplazmę (rys. 2.4). Głównym składnikiem jądra komórki jest chromatyna, utworzona z łańcuchów DNA. Chromatyna jest luźno rozmieszczona w środowisku jądra, czyli w karioplazmie, i tylko w okresie podziału komórki tworzy zbite twory zwane chromosomami. W obrębie łańcuchów DNA można wyodrębnić odcinki (fragmenty) o specjalnym znaczeniu funkcjonalnym, czyli geny. Miejsce chromosomu zajmowane przez dany gen nazywa się locus tego genu. Struktura genów jest kodem, na podstawie którego są syntetyzowane białka komórki. Pierwszy etap syntezy białek, nazywany transkrypcją, przebiega w jądrze komórki. Na etapie tym powstaje cząsteczka informacyjnego RNA {messenger RNA – mRNA) o budowie komplementarnej względem struktury odpowiedniego genu. W jądrze są wytwarzane także inne rodzaje RNA uczestniczące w syntezie białek, a mianowicie przenośnikowy RNA (transfer RNA – tRNA) i rybosomalny RNA (rRNA). Rybosomalny RNA powstaje w części jądra zwanej jąderkiem. Zespół cząsteczek rRNA wchodzi w skład rybosomu, w którym odbywa się łączenie aminokwasów w cząsteczkę peptydu.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to pain relief, website and website