Mutacja

Mutacja polega na zmianie rodzaju, sekwencji lub liczby nukleotydów w cząsteczce DNA w chromosomie. Zwykle mutacje powstają spontanicznie, mogą też być wywołane przez czynniki zewnętrzne, np. promienie X. Wiele mutacji, zwanych letalnymi, powoduje śmierć organizmu jeszcze w okresie zarodkowym. Aby mutacja wywarła trwały wpływ na skład genowy populacji, musi wystąpić jednocześnie u wielu osobników, które by przekazały zmutowane geny potomstwu. Mutacja, która dotyczy jednego łocus w chromosomie, czyli jednego genu, nazywa się mutacją punktową. Mutacja może też obejmować cały chromosom lub jego znaczną część i powodować zmiany wielu genów. Jednorazowa mutacja punktowa najczęściej występuje u niewielu osobników i nie rozprzestrzenia się w obrębie populacji. Większe znaczenie mają mutacje powtarzające się często, ponieważ mogą wystąpić jednocześnie u wielu osobników, które przekażą zmutowane geny znacznej liczbie potomstwa. Mutacje mogą mieć tym większy wpływ na zmiany puli genowej populacji, im szybsza jest wymiana pokoleń u danego gatunku (np. u niektórych bakterii jedno pokolenie przypada na pół godziny, u człowieka – na 30 lat).

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to pain relief, anxiety and symptoms