Ekologia oraz genetyka populacji

Procesami zachodzącymi w populacjach zajmuje się ekologia oraz genetyka populacji. Przedmiotem zainteresowania ekologii są wzajemne stosunki między osobnikami w populacji oraz interakcja populacji ze środowiskiem – fizycznym biologicznym. Genetyka populacji natomiast zajmuje się zjawiskami dziedziczenia w grupach zwierząt. Uwzględnia zarówno czynniki związane z samą populacją (wielkość populacji, typ kojarzeń, długość życia osobników), jak też mechanizmy genetyczne (mutacja, rekombinacja, selekcja) i właściwości samych genów (efekt pozycyjny, różnorodność alleli, geny związane z płcią). Genetyka populacji zajmuje się również specjacją, czyli różnicowaniem się populacji na subpopulacje izolowane pod względem rozrodczym. Suma genów zawartych w genotypach poszczególnych osobników przystosowanych do życia w danym środowisku tworzy pulę genową populacji. Pula ta jest względnie stabilna tak długo, jak długo utrzymują się stałe warunki środowiska. W przypadku znacznej i długo utrzymującej się ich zmiany w populacji zaczynają przeważać osobniki z „lepszym” genotypem, a tym samym lepiej przystosowane do nowych warunków bytowania. Wskutek sumowania się tych osobniczych zmian ulega zmianie pula genowa populacji. Proces ten jest niekiedy nazywany mikroewolucją, w odróżnieniu od makroewolucji, dotyczącej kształtowania się cech u nowych gatunków.

 

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to website, click here and website