Cenne źródło informacji

W badaniach nad genetycznym podłożem czynności fizjologicznych coraz szerzej wykorzystuje się osiągnięcia genetyki populacji i genetyki molekularnej. Cennym źródłem informacji okazały się szczepy inbredowe, szczepy rekombinacyjne
selekcja na określoną cechę fenotypową. Hoduje się także zwierzęta ze zmutowanym genem, na przykład nie syntetyzujące wazopresyny. Badania z użyciem technik molekularnych polegają na uzyskiwaniu zwierząt transgenicz- nych, na usuwaniu określonych genów i na stosowaniu oligonukleotydów antysensownych. Jak wyżej wspomniano, z inbredem mamy do czynienia w przypadku krzyżowań między osobnikami spokrewnionymi. W warunkach eksperymentalnych szczepy inbredowe myszy uzyskuje się, krzyżując przez co najmniej 20 pokoleń braci z siostrami. Efektem takiego postępowania jest uzyskanie jednorodnej populacji homozygotycznej. Ze względu na niewielkie różnice międzyosobnicze szczepy inbredowe są szczególnie przydatne w badaniach biomedycznych, w których trzeba wyeliminować niekontrolowaną zmienność (np. w testach immunologicznych, w testowaniu leków).

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to oil pulling, anxiety uk and anxiety